Dewey Avenue Elementary

Skip to main content
Mobile Menu

Grab & Go Meals

July 25, 2022

Dear Garvey Parents and Guardians,

Starting Monday, July 25, 2022, Grab and Go Meals will be available until Friday, August 12, 2022 for any children under 18 years old from the Williams Elementary parking lot (7:30am-11:30am). There will be limited bags of FREE Produce, as well. Children do not need to be present.

From Monday, August 1, 2022 to Friday, August 12, 2022, Grab and Go Meals will be available at BOTH Sanchez Elementary and Williams Elementary in the parking lot from 7:30am-11:30am. There will also be limited bags of FREE Produce. Children do not need to be present.

Williams Elementary: 2444 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

Sanchez Elementary: 8470 E. Fern Ave., Rosemead, CA 91770

Thank you.

 
~~~~~

25 de julio de 2022

Estimados padres o tutores de Garvey,

A partir de esta semana, habrá disponibles alimentos para recoger en el estacionamiento de la escuela Williams Elementary de 7:30 am a 11:30 am desde ahora hasta el 12 de agosto de 2022 para cualquier niño menor de 18 años. También habrá una cantidad limitada de bolsas de verduras GRATIS. Los niños no necesitan estar presentes.

A partir del lunes 1 de agosto hasta el 12 de agosto, las comidas para recoger estarán disponibles en AMBAS escuelas primarias Sánchez y Williams de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. También habrá una cantidad limitada de bolsas de verduras GRATIS. Los niños no necesitan estar presentes.

Williams Elementary: 2444 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

Sanchez Elementary: 8470 E. Fern Ave., Rosemead, CA 91770

Gracias.

~~~~~

2022年7月25日

親愛的嘉偉家長/監護人,

從本週開始一直到2022 年 8 月 12 日之前,任何 18 歲以下的兒童均可以到Williams 小學的停車場領取Grab and Go 餐點,時間為上午 7:30 至 11:30。届時也將有限量的免費袋装農產品。兒童不需要在場。

從 8 月 1 日星期一到 8 月 12 日,Grab and Go 餐點將會在兩所學校 Sanchez 小學和 Williams 小學從上午 7:30 至 11:30 提供。 還將有限量的免費袋装農產品。 兒童不需要在場。

Williams Elementary: 2444 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

Sanchez Elementary: 8470 E. Fern Ave., Rosemead, CA 91770

谢谢

~~~~~

Ngày 22 tháng 7 năm 2022

Kính thưa Phụ huynh/Người Giám hộ của Garvey,

Bắt đầu từ tuần này, các bữa ăn Grab & Go sẽ có sẵn cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi tại Bãi đậu xe của Trường Tiểu học Williams từ 7:30 sáng - 11:30. Cũng sẽ có một số túi Sản phẩm MIỄN PHÍ có hạn. Trẻ em không cần phải có mặt.

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, các Bữa ăn Grab & Go sẽ có sẵn tại CẢ HAI Trường Tiểu Học Sanchez và Trường Tiểu Học Williams từ 7:30 sáng - 11:30. Cũng sẽ có một số túi Sản xuất MIỄN PHÍ có hạn. Trẻ em không cần phải có mặt.

Williams Elementary: 2444 Del Mar Ave., Rosemead, CA 91770

Sanchez Elementary: 8470 E. Fern Ave., Rosemead, CA 91770

Cảm ơn bạn

~~~~~

 

For more information, contact the Food Services Department at (626) 307-3407 (M-F, 6 am - 2:30 pm)